ความคืบหน้าโครงการ

ภาพรวมความคืบหน้าของโครงการ

บริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้าง

RITTA

โครงการคาดว่าจะเสร็จสมบรูณ์

Q2,2021

เสาเข็ม

โครงสร้าง

สถาปัตย์

งานระบบ

ภายตกแต่งภายใน

ภูมิสถาปัตย์